درحال انجام (1)

یکشنبه, 10 فروردين 1393 12:20

پروژه های در حال انجام

Written by

مشخصات خریدار

نام دستگاه

مکان نصب

تصویر دستگاه

شبکه استانی البرز

پنل ir

72 اینچ

شبکه استانی  البرز(کرج)